وضوی جبیره

چگونه وضوی جبیره بگیریم ؟ وضوی جبیره چیست ؟

کدخبر : 24150

جبیره یا در اعضایی است که هنگام وضو شسته می‌شوند (صورت و دست ها) یا در اعضایی است که مسح می‌شوند. ...

به گزارش رصداقتصادی : ​وضو گرفتن از مقدمات نماز خواندن و عبادت به درگاه خداوند است. برای وضو هم ابتدا باید نیت کرد یعنی قصد وضو گرفتن را برای انجام فرمان خدا و تقرب به خدا داشته باشیم. یک نوع از وضو جبیره نام دارد. احکام وضو از نوع جبیره را در ادامه بخوانید.

جَبیره، هر چیزی که هنگام وضو یا تیمم، بر محل زخم، شکستگی، سوختگی یا عضو دردمند می گذارند مانند پارچه، چسب، نوار، پنبه، دارو، گچ یا چوب شکسته بندی را گویند.

 در منابع فقهی، احکام جبیره معمولاً در باب وضو مطرح می شود. جبیره یا در اعضایی است که هنگام وضو شسته می شوند (صورت و دستها) یا در اعضایی است که مسح می شوند. در فرض نخست، اگر آب برای زخم ضرر ندارد باید به گونه ای آب را به عضو موردنظر رساند، مانند برداشتن جبیره یا فروبردن عضو جبیره ای در آب یا تکرارِ ریختن آب؛ و اگر رساندن آب ضرر دارد باید با دستِ تر روی جبیره را مسح کرد.

در فرض دوم، یعنی در صورتی که جبیره در اعضایی باشد که هنگام وضو بر آن ها مسح می شود، نظر مشهور فق های شیعه و اهل سنّت آن است که در صورت امکان، جبیره برداشته شود و روی زخم مسح گردد. اگر مسحِ زخم ممکن نباشد، مسح جبیره واجب است و اگر این کار هم ممکن نباشد، مسح بر جبیره ساقط و تیمم به وضو ضمیمه می شود.

نکات و سئوالاتی مهم پیرامون وضوی جبیره

در مورد وضوی جبیره به نکات و سئوالات فقهی زیر به صورت کلی می توان اشاره کرد:

س. ۲_ اگر در یکی از اعضای وضو زخم با دمل و یا شکستگی باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد چه وظیفه ای داریم؟

ج. ـ. چنانچه روی آن باز و آب برای آن ضرر ندارد باید به طور معمول وضو گرفت.

س. ۳_ اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دستهاست و روی آن باز و ریختن آب روی آن نیز ضرر دارد چگونه باید وضو گرفت؟

ج. ـ. چنانچه کشیدن دست تر به آن ضرر ندارد بنا بر احتیاط واجب دست تر بر آن بکشد.

س. ۴_ اگر دست تر کشیدن بر روی زخم ضرر داشت و یا زخم نجس است و نمی شود آن را آب کشید چه وظیفه ای داریم؟

ج. ـ. باید اطراف زخم را از بالا به پائین بشوید و بنا بر احتیاط واجب پارچه پاکی روی زخم بگذارد و دست تر روی آن بکشد و اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست باید اطراف زخم را بشوید و بنا بر احتیاط مستحب تیمم نیز بنماید.

س. ۵_ وقتی که زخم دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پا ها می باشد و روی آن باز و مسح نیز نتوانیم انجام داد چه وظیفه ای داریم؟

ج. ـ.باید پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری آب وضو که در دست مانده مسح کند.

س. ۶_ اگر زخم یا دمل یا شکستگی در جلوی سر یا روی پا طوری باشد که گذاشتن پارچه نیز ممکن نباشد چگونه باید عمل نمود؟

ج. ـ. اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد مسح لازم نیست و بنا بر احتیاط باید بعد از وضو تیمم نیز بنماید.

س. ۷_ در چه صورت لازم است روی زخم یا دمل یا شکستگی را باز نمود و وضو گرفت؟

ج. ـ. چنانچه باز کردن آن ممکن است و آب برای آن ضرر ندارد چه زخم و مانند آن در صورت باشد یا در دست ها یا جلوی سر و روی پاها.

س. ۸_ اگر باز کردن روی زخم ممکن باشد ولی آب برای او ضرر داشته باشد تکلیف چیست؟

ج. ـ. اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت یا دست ها باشد و بشود روی آن را باز کرد چنانچه ریختن آب روی آن ضرر دارد و کشیدن دست تر ضرر ندارد باید دست تر روی آن بکشد و بنا بر احتیاط مستحب پارچه پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را نیز دست بکشد.

س. ۹_ اگر نمی شود روی زخم را باز کرد و رساندن آب به زخم ممکن است و ضرر ندارد چه وظیفه ای داریم؟

ج. ـ. اگر نمی شود روی زخم را باز کرد ولی زخم و چیزی که روی آن گذاشته پاک است و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر ندارد باید آب را بر روی زخم برساند.

س. ۱۰_ هر گاه زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس باشد برای وضو گرفتن چه تکلیفی داریم؟

ج. ـ. چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به روی زخم ممکن باشد باید آن را آب بکشد و هنگام وضو آب را به زخم برساند.

س. ۱۱_ در صورتی که آب برای زخم ضرر دارد یا رساندن آب به روی زخم ممکن نیست چه عملی باید انجام داد؟

ج. ـ. در صورتی که آب برای زخم ضرر دارد یا رساندن آب به روی زخم ممکن نیست و یا زخم نجس است و نمی شود آن را آب کشید باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاک است روی آن را مسح کند.

س. ۱۲_ اگر جبیره نجس بود یا نمی شد روی آن دست تر کشید چه وظیفه ای داریم؟

ج. ـ. اگر جبیره نجس است یا نمی شود روی آن دست تر کشید مثلاً دوایی است که به دست می چسبد، پارچه پاکی را روی آن بگذارد و دست تر روی آن بکشد و اگر این نیز ممکن نباشد بنا بر احتیاط واجب وضو بگیرد و تیمم نیز بنماید.

س. ۱۳_ اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکی از دست ها یا تمام هر دو دست را گرفته باشد چه وظیفه ای داریم؟

ج. ـ. باید وضوی جبیره ای بگیرد و بنا بر احتیاط واجب تیمم نیز بنماید.

س. ۱۴_ اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد چگونه باید وضو گرفت؟

ج. ـ. بنا بر احتیاط واجب باید وضوی جبیره ای بگیرد و تیمم نیز بنماید.

س. ۱۵_ کسی که در کف دست و انگشت ها جبیره دارد چگونه باید عمل نماید؟

ج. ـ. کسی که در کف دست و انگشت ها جبیره دارد و در موقع وضو دست تر روی آن کشیده است باید سر و پا را با همان رطوبت مسح کند.

س. ۱۶_ اگر جبیره تمام پهنای پا را گرفته باشد ولی مقداری باز باشد چه تکلیفی داریم؟

ج. ـ. اگر جبیره تمام پهنای پا را گرفته ولی مقداری از طرف انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است باید جا هایی که باز است روی پا را و جایی که جبیره است، روی جبیره را مسح کند.

س. ۱۷_ اگر در صورت یا دست ها چند جبیره باشد چه وظیفه ای داریم؟

ج. ـ. باید بین آن ها را بشوید و اگر جبیره ها در سر یا روی پا ها باشد باید بین آن ها را مسح کند و در جا هایی که جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید.

س. ۱۸_ اگر جبیره بیشتر از معمول بود چه تکلیفی متوجه ما می باشد؟

ج. ـ. اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن ممکن نیست باید به دستور جبیره عمل کند و بنا بر احتیاط واجب تیمم نیز بنماید.

س. ۱۹_ اگر برداشتن جبیره ممکن بود آیا باید آن را برداشت؟

ج. ـ. اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد پس اگر زخم در صورت و دستهاست اطراف آن رابشوید و اگر در سر یا روی پاهاست اطراف آن را مسح کند و برای جای زخم به دستور جبیره عمل نماید.

س. ۲۰_ اگر در جای وضو زخم جراحت و شکستگی نیست ولی به جهت دیگری آب برای آن ضرر دارد چه وظیفه ای داریم؟

ج. ـ. باید تیمم کند و بنا بر احتیاط مستحب وضوی جبیره ای نیز بگیرد.

س. ۲۱_ اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی تواند آن را آب بکشد برای وضو چگونه باید عمل نمود؟

ج. ـ. اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی تواند آن را آب بکشد یا آب برای آن ضرر دارد باید به روش جبیره عمل کند.

س. ۲۲_ اگر در جایی وضو یا غسل چیزی چسبیده است که برداشتن آن ممکن نیست چگونه باید وضو بگیرد؟

ج. ـ. اگر برداشتن آن ممکن نیست یا به قدری مشقت دارد که نمی شود تحمل کرد باید به دستور جبیره عمل کند و بنا بر احتیاط مستحب تیمم نیز بنماید.

س. ۲۳_ غسل جبیره چگونه باید انجام شود؟

ج. ـ. غسل جبیره مانند وضوی جبیره ای است ولی بنا بر احتیاط واجب آن را ترتیبی بجا آورد هر چند بتواند غسل ارتماسی را با شرایطی که از جمله پاک بودن عضو و ضرر نداشتن آب برای اوست انجام دهد، اما اگر نتواند شرایط غسل ارتماسی را فراهم کند غسل ترتیبی لازم است.

س. ۲۳_ کسی که وظیفه اش تیمم است اگر در بعضی از اعضای تیمم او زخم یا دمل باشد چه وظیفه ای دارد؟

ج. ـ. اگر در بعضی از جا های تیمم او زخم یا دمل و یا شکستگی باشد باید مانند وضوی جبیره تیمم جبیره ای بنماید.

س. ۲۴_ کسی که باید با وضو یا غسل جبیره ای نماز بخواند چنانچه بداند تا آخر وقت عذر او برطرف نمی شود چه تکلیفی دارد؟

ج. ـ. می تواند در اول وقت نماز بخواند ولی اگر امید دارد تا آخر وقت عذر او برطرف شود بنا بر احتیاط واجب باید صبر کند و اگر عذر او برطرف نشد در آخر وقت نماز را با وضو یا غسل جبیره ای بجا آورد.

س. ۲۵_ اگر انسان برای مرضی که در چشم اوست روی چشم خود را بچسباند چگونه باید وضو بگیرد؟

ج. ـ. باید وضو و غسل را جبیره ای انجام دهد و بنا بر احتیاط مستحب تیمم نیز بنماید.

س. ۲۶_ کسی که نمی داند وظیفه اش تیمم یا وضوی جبیره است چه وظیفه ای دارد؟

ج. ـ. بنا بر احتیاط واجب باید هر دو را بجا آورد.

س. ۲۷_ حکم نماز هایی که با وضوی جبیره خوانده شده چیست؟

ج. ـ. نماز هایی را که انسان با وضوی جبیره ای خوانده صحیح است و لازم نیست دوباره بخواند.

س. ۲۸_ بعد از آنکه عذر برطرف شد برای نماز چه وظیفه ای داریم؟

ج. ـ. برای نماز های بعدی بنا بر احتیاط واجب باید وضو بگیرد یعنی نمی تواند به وضوی قبلی اکتفا کند.

منبع : رکنا

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر:

‍‍‍
این خبر را از دست ندهید
روی خط رسانه