بیمه پاسارگاد/

شرکت بیمه پاسارگاد رتبه اول شاخص سود هر سهم در سال 1400

کدخبر : 35198

براساس آمار منتشره در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران ، بررسی عملکرد یکساله شرکت‌های بیمه فعال در بازارسرمایه نشان می‌دهد که شرکت بیمه پاسارگاد بیشترین سود هر سهم را در سال گذشته برای سهامداران خود به ارمغان آورده‌ است.

بر اساس اطلاعات و آمار عملکرد سال ۱۴۰۰ ، سود هر سهم شرکت  1،019 ریال بوده که ۱۰۵ ریال آن به عنوان سود نقدی هر سهم به سهامداران تخصیص یافته و مابقی آن جهت انجام مرحله دوم افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی مورخ 1400/08/10  از مبلغ 30،618 میلیارد ریال به 58،174/2 میلیارد ریال از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای، استفاده شده است .

شرکت بیمه پاسارگاد در سال  ۱۴۰۰ با صدور بیش از ۸ میلیون و ۲۱۲ هزار فقره بیمه نامه ، بیش از ۷۲,۷۷۰ میلیارد ریـال حق بیمه تولیـد کرده که این رقم نسـبت به سال قبل ۴۵ درصد افزایـش را نـشان می دهد و توانسته رتبه چهارم را به لحاظ حق بیمه تولیدی در میان شرکت های بیمه کسب نماید . همچنین میزان خسارت پرداختی این شرکت در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۸,۸۰۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۵۴ درصد افزایش داشته است.

کسـب سـطح یـک توانگـری مالـی مؤسسـات بیمـه بـا نسـبت توانگـری 304 درصـد با تایید بیمه مرکزی ج.ا. ایران، کسـب رتبـه اول از نظـر “بهـره‌وری کل عوامـل” در گـروه مؤسسـات بیمـه‌ای در بیسـت و چهارمیـن رتبه‌بنـدی شــرکت‌های برتــر ایــران، کسب عنوان “برند محبوب ملی” در میان شرکت‌های بیمه خصوصی،  دریافـت لـوح تقدیـر دوازدهمیـن دوره جایـزه ملـی مدیریـت مالـی ایـران بـا توجـه بـه عملکـرد مطلـوب و شایسـته در حوزه‌هـای مدیریـت مالـی، شـفافیت مالـی و اقتصـادی، کســب لــوح تقدیــر اولیــن برنــد محبــوب در رشــته بیمه‌هــای عمــر، در جشــنواره ملــی “برنــد محبــوب مصــرف کننــدگان” و کسب تقدیرنامه جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت با حمایت انجمن مدیریت ایران گوشه ای از افتخارات این شرکت بیمه‌ای است.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
ارسال نظر: