فولاد مبارکه/

ارائه گزارش عملکرد فولاد مبارکه به رئیس‌جمهوری

ارائه گزارش عملکرد فولاد مبارکه به رئیس‌جمهوری
کدخبر : 53549

محمدیاسر طیب‌نیا، مدیرعامل فولاد مبارکه در نشست رئیس‌جمهوری با جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر کشور، گزارشی از عملکرد، فعالیت‌ها و دستاوردهای این شرکت ارائه داد.

در نشسـت رئیس‌جمهوری بـا جمعـی از تولیدکننـدگان و کارآفرینـان برتـر کشـور کـه همـراه بـا ضیافت افطار برگزار شـد و وزرای امور اقتصـادی و دارایی و صنعت، معـدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اجرایـی و رئیـس دفتـر رئیس‌جمهـوری نیـز حضـور داشـتند، 18 نفر از مدعویـن بـه نمایندگـی از تولیدکننـدگان و کارآفرینـان کشـور در بخش‌های مختلف صنعتـی، دانش‌بنیان و کشـاورزی به بیان مشکلات، دیدگاه‌ها و پیشـنهادهای خود در راستای تحقق شـعار سـال پرداختنـد و رئیس‌جمهـور قریب بـه چهـار سـاعت شنونده سـخنان و دیدگاه‌های آنـان بـود.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: