منطقه ویژه اقتصادی پیام

عملکرد 90 درصدی منطقه ویژه اقتصادی پیام درچرخه مدیریت بهره وری

عملکرد 90 درصدی منطقه ویژه اقتصادی پیام درچرخه مدیریت بهره وری
کدخبر : 54940

به گواه اسناد نتایج ارزیابی منتشر شده از سوی سازمان ملی بهره وری امتیاز عملکرد استقرار چرخه مدیریت بهره وری درمنطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام 90% ( 14 امتیاز از 15 امتیاز ) می باشد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام، در راستای تکالیف مندرج در مواد 3 و 5 قانون برنامه ششم توسعه موضوع بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه، استقرار چرخه مدیریت بهره وری با هدف دستیابی به سهم بهره¬وری در رشد اقتصادی،  شرکت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) با راهبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ((بعنوان دستگاه مسئول تحقق اهداف تعیین شده بخش اقتصادی موضوع جدول 2 ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه)) و  سازمان ملی بهره وری ایران و بر اساس ارزیابی و اثربخشی برنامه ها در دور دوم چرخه در دو حوزه منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاهی مطابق با لحاظ نمودن راهبردها و جهت گیری های مرتبط با ارتقاء بهره وری در برنامه راهبردی شرکت و دستگاه مسئول، پنج برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری بارویکرد مسئله شناسی و تعریف اقدامات اساسی بهبود تدوین نموده است.

عملکرد مثبت منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در چرخه مدیریت بهره وری با همکاری شرکت و دستگاه های تابعه موجب شده تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته از نظر میزان ارتقای بهره وری در میان وزارتخانه ها رتبه نخست و در میان 26 دستگاه ملی، رتبه دوم را کسب کند.

سازمان اداری و استخدامی کشور بعد از بررسی گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ها و دستگاههای تابعه ی آن را از نظر عملکرد ارتقای بهره وری، به عنوان بهترین وزارتخانه در میان دیگر وزارتخانه ها در سال 1401 اعلام کرد.

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: