انتصاب سرپرست مرکز امور مشتریان و اطلاع‌رسانی بیمه سلامت ایران

کدخبر : 56015

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، در حکمی، سرپرست مرکز امور مشتریان و اطلاع‌رسانی را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان بیمه سلامت ایران، دکتر محمد مهدی ناصحی در حکمی آقای سعید عطایی پور  را به عنوان "سرپرست مرکز امور مشتریان و اطلاع‌رسانی "منصوب کرد.

 متن حکم مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران به شرح ذیل است.

جناب آقای سعید عطایی پور

با سلام

نظر به تعهد، دانش و تجربیات ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان"سرپرست مرکز امور مشتریان و اطلاع‌رسانی" سازمان بیمه سلامت ایران منصوب می شوید تا با یاری خداوند متعال و با استفاده از توان تخصصی و ظرفیت‌های موجود سازمان و همچنین مشارکت کلیه همکاران ذیربط، زمینه تحقق اهداف مندرج در اسناد بالا دستی را در چارچوب اولویت های ذیل فراهم نمایید:

•    اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﺧﻂ و ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮری ﻣﺸﺎوره‌ای ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺷﺮﻛﺎیﻛﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن در جهت رفع آنها.

•    بهبود مستمرخدمات به بیمه شدگان و سایر شرکای کاری با بکارگیری روشهای آماری، مدل سازی، شبیه سازی و داده کاوی در جهت بهبود فرآیندها.

•    ﺑﻪ روزآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از جدیدترین دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن .

•    ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و اراﺋﻪ راهﻛﺎرﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻪ روزرﺳﺎﻧﻲ و توسعه ﺳﻴﺴﺘﻢ‌‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی.

•    ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ  اﻋﺘﻤﺎد و اﻣﻨﻴﺖ دراراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺷﺮﻛﺎی ﻛﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻴﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻳﺮان.

•    برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور اطلاع رسانی در خصوص حقوق شهروندی، انعکاس و تشریح دیدگاه ها، برنامه ها و عملکرد سازمان.

•    مدیریت اﻓﻜﺎرﺳﻨﺠﻲ از ذﻳﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪی.

امید است با استعانت از الطاف الهی در راستای تحقق اهداف عالی سازمان با هماهنگی و تعاملات لازم با حوزه های بخشی و فرا بخشی موجبات ارائه خدمات با کیفیت به بیمه شدگان فراهم گردد.

از درگاه ایزد متعال توفیقات شما را در انجام وظایف محوله مسئلت می نمایم.

 

آیا این خبر مفید بود؟

ارسال نظر: