در پنجمین دوره ممیزی عملکرد HSEE شرکت های تابع ایمیدرو صورت گرفت:

تقدیر از شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری

کدخبر : 23204

در پنجمین دوره ممیزی عملکرد HSEE ایمیـدرو (در سـال 99 )44 شـرکت ارزیابـی و عملکـرد آنهـا در 5 سـطح (خیلـی ضعیف، ضعیف، متوسـط، خوب و عالـی) با تفکیک امتیاز زیـر 100 تا 500 بررسـی شـد و در این میان شرکت فولاد سفیددشت با کسـب امتیاز 387 در جمع شرکت های برگزیده در ((سطح خوب)) قرار گرفـت و از عملکـرد این شـرکت در حـوزه HSEE تقدیر به عمـل آمد.

به گزارش رصداقتصادی مصطفی فلاحـی سرپرسـت واحد منابع انسـانی شـرکت فـولاد سفیددشـت در این خصـوص گفت: اهتمام ویژه شرکت فولاد سفیددشت به مسائل ایمنی، بهداشت، محیط زیسـت و انرژی منتج به دریافت لوح تقدیر و تندیس شـرکت برتر از طرف سـازمان توسـعه و نوسـازی معادن و صنایع معدنی ایران برای سـومین سـال گردیده اسـت. وی افزود: برای تحقق این هدف و استمرار جایگاه عملکردی خوب در بین معادن و صنایع معدنی ایـران فعالیت هایـی ازجملـه به کارگیـری نیروهـای متخصـص، اولویـت قـرار دادن تأمیـن تجهیـزات ایمنـی، تجهیـز ایسـتگاه آتشنشـانی، آمـوزش تخصصـی نیروهـای آتشنشـانی و خریـد تجهیـزات پیش بیمارسـتانی مطابـق بـا الزامـات وزارت بهداشـت و درمـان و آمـوزش پزشـکی در شـرکت فـولاد سفیددشـت در حـوزه ایمنـی، بهداشـت و محیط زیسـت صـورت پذیرفتـه اسـت. میترا شـکوهی رئیس واحـد HSEE نیـز در این خصـوص عنوان کرد: اسـتقرار سیسـتم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 45001 ISO ،سیستم مدیریت محیط زیست 14001 ISO ،استقرار سیستم ارزیابی عملکـرد پیمانـکاران در حـوزه HSEE ،اجرایـی کـردن پروژه هـای ارزیابی ریسـک HAZOP& HAZAN، HAZID و JHA ،پیاده سازی نرم افزار SDS ،اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار، پایش سلامت شغلی کارکنان، رعایت قوانین و مقررات سازمان های نظارتی و ایجاد سیستم نظارتی مؤثر در راسـتای کاهش حوادث از دیگر اقدامات این شـرکت در حوزه HSEE بوده اسـت.

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
بانک و بیمه
اقتصاد کلان و بودجه
صنعت و انرژی
بورس و بازار سهام
طلا و ارز
بازار مسکن و راه
بازار خودرو
اجتماعی
ارسال نظر: