همزمان با هفته کارگر و در آستانه عید سعید فطر صورت گرفت؛

افزایش تولید روزانه آهن اسفنجی در واحد احیا مستقیم فولاد سفیددشت

کدخبر : 30414

ایمان سلیمانی، مدیر عملیات شــرکت فــولاد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری از ثبــت رکـورد روزانـه تولیـد در واحـد احیـاء مسـتقیم این شــرکت خبــر داد.

به گزارش رصد اقتصادی ؛ ایمان سلیمانی، مدیر عملیات شــرکت فــولاد سفیددشــت چهارمحــال و بختیــاری از ثبــت رکـورد روزانـه تولیـد در واحـد احیـاء مسـتقیم این شــرکت خبــر داد و افــزود: بــا تولیــد 2هــزار و 730 تن آهـن اسـفنجی در روز دهم اردیبهشـت ماه، رکـورد تولیـد روزانـه ایـن محصـول ارتقـا یافـت.

وی خاطرنشــان کــرد: پیش ازایــن، بیشــترین تنـاژ تولیـد آهـن اسـفنجی در فـولاد سفیددشـت مربــوط بــه روز هشــتم فروردین مــاه همیــن ســال بـه میـزان 2 هـزار و 690 تـن بـوده اسـت کـه بـا ثبـت رکورد جدید موفق به افزایـش ۴۰ تنی رکـورد روزانه تولیـد در واحـد احیـا مسـتقیم شـدیم.

سـلیمانی در پایـان دسـت یابی بـه موفقیت هـای پی درپــی در فــولاد سفیددشــت را مرهــون حمایت هــای مدیریــت عالــی، ســهام داران، و تــلاش و کوشــش کارکنــان و پیمانــکاران شــرکت دانســت و بــرای تــداوم ایــن موفقیت ها در ســال (( تولیــد؛ دانش بنیــان، اشــتغال آفرین)) ابــراز امیــدواری کــرد

 

روابط عمومی شرکت فولاد سفیددشت

 

آیا این خبر مفید بود؟
‍‍‍
ارسال نظر: