شهروندی
  • ثبت شرکت

    اخذ اقامت و شهروندی ترکیه از طریق ثبت شرکتقبل از هر اقدامی باید در نظر داشته باشید که هدف شما از ثبت شرکت در ترکیه چیست؟ اخذ اقامت ترکیه یکی از این اهداف می باشد. با ثبت شرکت در ترکیه می توان یک اقامت کوتاه مدت یک ساله برای مدیرعامل و خانواده او دریافت کرد.

۱ |