علیرضا معراجی

  • علیرضا معراجی

    ما ایرانی ها هرچیزی که نشناسیم فیلتر را خوب می شناسیم و با داستان فیلتر و فیلترینگ بیگانه نیستیم.

۱ |