تتلو نامزد کرد
  • عکس جنجالی تتلو با یک هوادار شایعه ازدواج او را پخش کرد اما این شایعه ای بیش نبوده تتلو ازدواج نکرده است .

۱ |