توسعه معادن
  • خبرنگاران به عنوان اصلی ترین رکن در فعالیت رسانه‌ها نقش مهمی در ایجاد تحرک اجتماعی و اقناع افکار عمومی ایفا می کنند. امروزه دسترسی ملت ها به منابع مادی و طبیعی و برخورداری از توانمندی‌های علمی، اقتصادی و صنعتی تنها در صورتی به عنوان قدرت موثر ایشان قلمداد می شود که کنترل و بهره گیری از منابع ناملموس جریان اطلاعات و ارتباطات در زمره اولویت های ایشان باشد.

۱ |