سعید ابراهیم زاده

  • ایریتک | سعید ابراهیم زاده

    سعید ابراهیم زاده مدیر ارشد شرکت مهندسی ایریتک از عملکردها، اهداف و چالش ها... گفت.ایریتک شرکت بین المللی مهندسی ایرانی است که در زمینه مهندسی و مدیریت پروژه ها فعالیت می کند.

۱ |